Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

1. ЛИЧНИ ДАННИ

1.1 Съгласие: НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява НАЕМОДАТЕЛЯТ да съхранява и обработва личните му данни ("Личните данни") при условията, посочени в настоящия раздел.

1.2 Лични данни: НАЕМОДАТЕЛЯТ ще събира, съхранява и обработва данните за самоличността на НАЕМАТЕЛЯ, а именно: име, адрес, данни за документ за самоличност (вид, серия и номер, издаващ орган, срок на валидност), ЕГН, електронен адрес, телефон.

1.3 Цел на обработката на лични данни: Личните данни ще бъдат обработвани от НАЕМОДАТЕЛЯ за целите на изпълнението на Договора.

1.4 Ефект от непредоставяне на Лични данни: Предоставянето на Личните данни не е задължително. Независимо от това, отказът на НАЕМАТЕЛЯ да предостави лични данни, както да даде съгласие за тяхното съхраняване и обработка, поставя НАЕМОДАТЕЛЯ в невъзможност да сключи и изпълни Договора.

1.5 Разкриване на Лични данни: Личните данни няма да бъдат разкривани пред трети страни без изрично предварително съгласие на НАЕМАТЕЛЯ.

1.6 Видеонаблюдение, записи, копия: НАЕМОДАТЕЛЯТ има право: (i) да записва телефонни разговори с НАЕМАТЕЛЯ, (ii) да прави видео/аудио-запис на НАЕМАТЕЛЯ в Сградата, (iii) да съхранява копие от личната карта на НАЕМАТЕЛЯ, на свидетелството му за правоуправление на МПС и на регистрационните документи на МПС на НАЕМАТЕЛЯ; (iv) да направи и съхранява видеозапис или копие на регистрационните номера на МПС, използвано от НАЕМАТЕЛЯ за достъп до Секцията; (v) да съхранява направените аудио- и видеозаписи и да ги използва за нуждите на изпълнението по Договора, в това число и като доказателство при спор между страните.

1.7 Продължителност на обработката: Обработката на лични данни ще започне от Началната дата и ще продължи до датата на прекратяване на Договора и 5 (пет) години след това.

1.8 Права на Наемателя: НАЕМАТЕЛЯТ може да упражни което и да е от следните права:

(I) на достъп до Личните данни;

(II) да поиска подходящо отстраняване, заличаване или актуализиране на Личните данни.

Kiler.bg зачита Вашето лично пространство. Този сайт използва бисквитки, за да Ви предостави най-приятното сърфиране. Тук може да се запознаете с нашата Политика за поверителност.

Съгласен съм