Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ

 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ

1.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава Секцията на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване, а НАЕМАТЕЛЯТ наема Секцията от НАЕМОДАТЕЛЯ и се задължава да плаща уговорената наемна цена и да спазва всички условия на сключения между страните Договор за наем.

1.2 По искане на НАЕМАТЕЛЯ и срещу отделно възнаграждение НАЕМОДАТЕЛЯТ може да предоставя допълнителни услуги, които са определени по вид, цена и други параметри в ценоразпис на НАЕМОДАТЕЛЯ, валиден към датата на предоставяне на услугата.

2. ЗАБРАНА ЗА ПРЕОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ПО ДОГОВОРА

2.1 НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава под наем Секцията или част от нея на трети лица без предварителното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

2.2. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да прехвърля свои права или задължения по Договора на трети лица без предварително писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

3. ПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

3.1 НАЕМАТЕЛЯТ има право да ползва Секцията единствено за съхранение на движими вещи, чието естество и характеристики позволяват да бъдат държани в помещение от договорения размер и в договореното състояние, и които не представляват Забранени вещи (дефинирани по-долу).

3.2 НАЕМАТЕЛЯТ няма право да ползва Секцията за други цели без предварително писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

4. ЗАБРАНЕНИ ВЕЩИ

4.1 НАЕМАТЕЛЯТ няма право да внася или държи в Секцията следните движими вещи („Забранени вещи”):

(i) вещества, които са токсични или лесно запалими (като газове, бои, горива, петролни продукти, масла, почистващи препарати, разтворители и др. подобни)

(ii) корозивни или разяждащи вещества, които могат да увредят или по друг начин засегнат кожата или други материали;

(iii) вещества, които са опасни за околната среда;

(iv) химикали, радиоактивни материали, биологични агенти;

(v) боклук, отпадъци от всякакъв вид, нетрайни материали;

(vi) азбест или материали, съдържащи азбест;

(vii) сгъстени газове или съдове за сгъстени газове;

(viii) вещи, които отделят пара, газ, течност, дим, миризма или шум;

(ix) растения (живи или мъртви), животни (живи или мъртви), ;

(x) храна от всякакъв вид (включително храна за животни):

(xi) взривни вещества, боеприпаси, оръжия или техни компоненти;

(xii) органи от животински или човешки произход;

(xiii) живи или жизнеспособни вещества (като клетъчни култури);

(xiv) кожи, произведения на изкуството, колекционерски предмети,;

(xv) незаменими вещи, включително, но не само вещи с емоционална стойност;

(xvi) пари или ценни книжа;

(xvii) превозни средства (повредени или изправни);

(xviii) всякакви вещества, чието притежание е забранено или подлежи на специален режим (наркотици, лекарства, прекурсори, акцизни стоки и др.), вещи, придобити чрез престъпление, вещи, които Наемателят не владее или държи на законно правно основание;

(xix) опасни вещества и смеси, както и всички други вещи, чието притежаване, транспортиране и съхранение е регулирано от законите в Република България;

(xx) вещи, чието общо тегло надвишава максималната товароподемност в Секцията - 400 кг/кв.м.;

(xxi) вещи, които при внасянето си в Секцията не са Забранени вещи, но могат да придобият това качество в резултат от престоя си в Секцията. 

4.2 Внасяне или съхранение на Забранени вещи представлява съществено нарушение на Договора, независимо от продължителността му. НАЕМАТЕЛЯТ дължи за всяко отделно нарушение неустойка в размер на 250 (двеста и петдесет) евро, без ДДС.

4.3 В случай, че НАЕМОДАТЕЛЯТ има основания да предполага, че Забранени вещи се съхраняват в Секцията, той има право незабавно, без да дължи уведомление и без това да се счита за самоуправство или нарушение на Договора, да отстрани ключалката по начин, който счете за целесъобразно, да влезе в секцията, да състави протокол за установените Забранени вещи и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ да ги изхвърли и/или премести и/или предаде на компетентните власти и/или предприеме друго действие спрямо тях по своя преценка.

4.4 В случай, че Забранената стока е от естество, което не предполага непосредствена опасност от увреждане на лица или имущество, или на бизнес репутацията на НАЕМОДАТЕЛЯ, и не изисква уведомяване или предаване на компетентните власти, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да уведоми предварително НАЕМАТЕЛЯ и даде му даде подходящ срок за отстраняване нарушението. В този случай достъпът на НАЕМАТЕЛЯ до Секцията се ограничава и се допуска в присъствие на НАЕМОДАТЕЛЯ единствено с цел изнасяне на Забранените вещи. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не отстрани нарушението в срок, НАЕМОДАТЕЛЯТ предприема действията по т.4.3 по-горе.

4.5. Във всички изброени по-горе случаи НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява, че НАЕМОДАТЕЛЯТ няма да носи отговорност за вреди или загуби, понесени от НАЕМАТЕЛЯ като последица от отстраняването на ключалката, достъпване до Секцията и предприемане на действията по т.4.3 спрямо Забранените вещи.

5. НАЕМЕН СРОК.

5.1 Договорът влиза в сила на Началната дата.

5.2 Наемният срок започва да тече на Началната дата и НАЕМАТЕЛЯТ дължи плащане на Наем от тази дата.

5.3 Ако Договорът е сключен за определен срок (съгласно Раздел „С” от Договора), тогава той се прекратява в 18.00 ч. на последния ден от срока (ако не е прекратен по-рано на друго основание).

5.4 Ако Договорът е сключен за неопределен срок (съгласно Раздел „С” от Договора), той се прекратява с едностранно писмено известие за прекратяване, връчено от която и да е Страна на другата Страна при условията на т.6.1. по-долу.

5.5 Ако уведомлението за прекратяване бъде получено преди или на 15-то число от месеца, Договорът се прекратява в 18.00 ч. на последния ден от текущия месец. Ако уведомлението за прекратяване бъде получено след 15-то число на месеца, Договорът се прекратява в 18.00 ч. на последния ден от следващия месец.

5.6 НАЕМАТЕЛЯТ може да използва формуляра за известие, съдържащ се в Приложение 2 към Договора, или друг формат, в който недвусмислено заявява желанието си да прекрати Договора.

5.7 Към датата на прекратяване на Договора НАЕМАТЕЛЯТ дължи плащане на всички суми, дължими за периода преди прекратяването, в това число наем, обезщетения, такси, лихви и всякакви други.

6. ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО СЕКЦИЯТА

6.1 Независимо, че Договорът влиза в сила на Началната дата, НАЕМАТЕЛЯТ получава достъп до Секцията след заплащане на Наема по т.13.4 и на Гаранционния депозит.

6.2 Ако наема по т.13.4 или гаранционния депозит не бъдат платени от наемателя в срок от 3 работни дни (началната дата и двата следващи работни дни), договорът се прекратява автоматично в 18:00ч. на третия работен ден.

7. ПРЕДАВАНЕ НА СЕКЦИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

7.1 Наемателят приема, че: 

(i) Секцията се предоставя за ползване с инсталирано и работещо осветление, без индивидуална климатизация, без отопление (но с гарантирана вътрешна температура в диапазона 0 – 30 градуса), без контакти или други точки за захранване на електрически уреди или устройства.

(ii) Наемът, определен за Секцията, не зависи от точната квадратура или кубатура на помещението. Поради конструктивни особености, за помещенията се определя приблизителна квадратура, която може да се различава от реалната +/- 20%. Подобна разлика не се счита за неизпълнение на Договора и НАЕМАТЕЛЯТ няма право на обезщетение или друга претенция на това основание.

7.2 НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че преди да подпише Договора, внимателно е инспектирал Секцията и потвърждава, че тя е празна, чиста, няма течове, влажни зони, миризми, петна или мухъл, недостатъци или други видими дефекти и че Секцията съответства на целта, за която НАЕМАТЕЛЯТ е сключил Договора, включително по отношение на размера.

7.3 Предаването на Секцията се извършва с двустранен приемо-предавателен протокол. Отказът или забавянето на НАЕМАТЕЛЯ да подпише протокола не накърнява правото на НАЕМОДАТЕЛЯ да претендира и събира Наема и други дължими по Договора суми, считано от Началната дата.

8. КАРТИ ЗА ДОСТЪП

8.1 Достъпът до Секцията се осъществява чрез карта за достъп („Карта за достъп”). НАЕМОДАТЕЛЯТ осигурява четци за Картите за достъп на входа и изхода на сградата, в която се помещават Секциите („Сградата”), както и на входа и изхода на София Сити Лоджистик Парк, когато НАЕМАТЕЛЯТ ползва превозно средство. Всички Карти за достъп са собственост на НАЕМОДАТЕЛЯ и трябва да му бъдат върнати незабавно след прекратяването на Договора.

8.2 При условията на т. 6.1 по-горе, НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ 1 (една) Карта за достъп, чиято цена е включена в Наема.

8.3 НАЕМАТЕЛЯТ може да поиска издаване на допълнителни Карти за достъп. Ползването на повече от една Карта за достъп се допуска срещу плащане на месечна такса в размер на 10 (десет) лева, без ДДС.

8.4 НАЕМАТЕЛЯТ заплаща еднократна такса в размер на 15 (петнадесет лева) лева, без ДДС, при всеки от следните случаи:

(i) повторно активиране на Карта за достъп (когато Картата за достъп е блокирана/деактивирана от НАЕМОДАТЕЛЯ при условията на Договора);

(ii) издаване на допълнителна Карта за достъп,

(iii) подмяна на Карта за достъп,

(iv) за всяка Карта за достъп, която не е върната незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ след прекратяване на Договора,

(v) за всяка Карта за достъп, която стане нефункционална по вина на НАЕМАТЕЛЯ.

8.5 Заявки за подмяна, издаване или повторно активиране на Карта за достъп ще бъдат приемани и обработвани от служителите на НАЕМОДАТЕЛЯ единствено през работното време на НАЕМОДАТЕЛЯ.

8.6 НАЕМАТЕЛЯТ отговаря за опазването на предоставените му Карти за достъп. В случай на загуба или кражба на Карта за достъп, НАЕМАТЕЛЯТ трябва незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ.

8.7 НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди или загуби, понесени от НАЕМАТЕЛЯ или от други лица, настъпили в резултат от несвоевременно уведомяване за кражба или загуба на Картата за достъп. Такива вреди или загуби се обезщетяват от НАЕМАТЕЛЯ. НАЕМАТЕЛЯТ разбира и приема, че НАЕМОДАТЕЛЯТ преустановява неоторизирания достъп до Секцията в подобни случаи единствено чрез обезсилване на съответната Карта за достъп (загубена или открадната). НАЕМОДАТЕЛЯТ може и има задължение да получи уведомление и обезсили Карти за достъп (загубени или откраднати) само през работното си време.

8.8 НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя Карти за достъп до Секцията на лица по своя преценка („Упълномощени лица”) след като направи регистрация при НАЕМОДАТЕЛЯ. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да предоставя Карта за достъп на лице, което не е регистрирано от НАЕМОДАТЕЛЯ като Упълномощено лице. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди или загуби, понесени от НАЕМАТЕЛЯ или от други лица, като последица от нарушение на тази забрана. Такива вреди или загуби се обезщетяват от НАЕМАТЕЛЯ. 

8.9 Разходите за ремонт или замяна на четец за Картите за достъп по причина, за която НАЕМАТЕЛЯТ отговаря, в това число и когато са причинени от негови придружители или Упълномощени лица, са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

9. ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП

9.1 Редовен достъпът до Секцията и/или до зоната за обслужване на клиенти на НАЕМОДАТЕЛЯ се осъществява чрез използване на активирана Карта за достъп в рамките на работното време на НАЕМОДАТЕЛЯ. Нощен достъп от 23:00 до 06:00 ч. до Секцията може да бъде предоставен на НАЕМАТЕЛЯ срещу заплащане на месечна такса в размер на 25 (двадесет и пет) лева, без ДДС.

9.2 При задействане на алармената система вследствие на неправилно активиране на Картата за достъп или неосъществено такова, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ глоба в размер на 20 (двадесет) лева, без ДДС.

9.3 След получаване на първата Карта за достъп НАЕМАТЕЛЯТ има право да постави един брой ключалка тип „катинар” на монтираните за целта механизми, чрез който допълнително да контролира достъпа до Секцията. Разходите по закупуване, инсталиране и поддръжка на заключването са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. При поставяне на повече от една ключалка, достъпът до Секцията се блокира до отстраняване на нарушението.

9.4 НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди или загуби, причинени поради неразрешено използване, кражба или загуба на ключ или Карта за достъп.

9.5 При изгубен ключ или увредена ключалка, отключването може да се извърши от НАЕМОДАТЕЛЯ като допълнителна услуга срещу заплащане (по ценоразпис), по искане и в присъствие на НАЕМАТЕЛЯ.

9.6 Сградата, в която е разположена Секцията, се намира на територията на София Сити Лоджистик Парк. Достъпът до Сградата с превозно средство или пеша е възможен през контролно-пропускателен пункт откъм ул. Абагар. Влизането, излизането, движението, спирането и/или паркирането на територията на София Сити Лоджистик Парк се осъществява при спазване на правилата и организацията, въведени за индустриалната база.

9.7 При товарене или разтоварване на вещи в/от Секцията НАЕМАТЕЛЯТ може да паркира превозното си средство на обозначените за това места за максимален престой до 120 минути на ден безплатно. При подълъг престой НАЕМАТЕЛЯТ дължи такса за паркиране съгласно тарифата на София Сити Лоджистик Парк. При нарушение на правилата за престой/паркиране на територията на София Сити Лоджистик Парк, превозното средство на НАЕМАТЕЛЯ ще бъде принудително преместено на разрешено място за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЕКЦИЯТА

10.1 НАЕМАТЕЛЯТ не може да използва електрически уреди в Секцията или в Сградата, без предварителното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

10.2 НАЕМАТЕЛЯТ поддържа чистотата в Секцията, както и отстранява всички оставени/изхвърлени от него отпадъци в Сградата. Отстраняването за такива отпадъци е за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

10.3 НАЕМАТЕЛЯ няма право:

(i) да достъпва до/използва Секцията по начин, който причинява неудобства на служителите, посетителите или другите наематели в Сградата, по-големи от обикновените

(ii) да използва Секцията за търговски цели или стопанска дейност;

(iii) да използва Секцията за офисни или за жилищни цели;

(iv) да използва Секцията като домашен или фирмен адрес, както и за получаване на кореспонденция, освен при условията на т.10.4 по-долу;

(v) да извършва каквито и да било строителни или ремонтни работи в Секцията или Сградата, както и такива, създаващи вибрации или шум извън Секцията.

(vi) да не оставя вещи извън Секцията;

(vii) да полага грижата на добър стопанин, като опазва хората и имуществото на територията на София Сити Лоджистик Парк от увреждане;

(viii) да спазва забраната за тютюнопушене и употреба на алкохол и упойващи вещества в Секцията и в Сградата. 

10.4 Ползването на Секцията като фирмен адрес, както и като адрес за кореспонденция представлява допълнителна услуга и тя се предоставя от НАЕМОДАТЕЛЯ по негова преценка срещу заплащане от НАЕМАТЕЛЯ на месечна такса (по ценоразпис). При прекратяване на Договора НАЕМАТЕЛЯ се задължава да преустанови незабавно ползването на Секцията като фирмен адрес или като адрес за кореспонденция. След датата на прекратяване на Договора, както и в случай на неплащане на дължими такси за допълнителната услуга, НАЕМОДАТЕЛЯТ не дължи предоставяне на услугата и не носи отговорност за последиците от неприета/непредадена кореспонденция.

10.5 НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за вещи, оставени от НАЕМАТЕЛЯ извън Секцията. По отношение на такива вещи НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

(i) да ги премести и съхранява на друго място за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. В този случай НАЕМАТЕЛЯТ дължи плащане наем, съответстващ на пространството, необходимо за осигуряване на съхранението; и/или

(ii) да предприеме действията по т.4.3 по-горе.

11. ВРЪЩАНЕ НА СЕКЦИЯТА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1 При прекратяване на Договора, независимо от основанието, НАЕМАТЕЛЯТ ще премахне ключалката за своя сметка и ще върне Секцията на НАЕМОДАТЕЛЯ почистена и празна, в състоянието, в което е получена, като се отчете нормалното износване. При неизпълнение на това задължение, НАЕМАТЕЛЯТ ще заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ всички разходи, свързани с освобождаването, почистването, транспортирането на отпадъците и ремонтните работи в Секцията.

11.2 В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не освободи и предаде Секцията при прекратяване на Договора, той дължи плащане на неустойка в размер на Наема за периода на неизпълнение, умножен по две. Допълнително, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да упражни правата по т.4.3 по-горе.

11.3 В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не освободи и предаде Секцията при прекратяване на Договора, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

(i) едностранно да прекъсне снабдяването на Секцията с електричество, както и предоставянето на всякакви други услуги и/или консумативи, като НАЕМАТЕЛЯТ няма право да предявява никакви, свързани с това претенции и искове и/или други искания;

(ii) сам, без съдействието на орган на властта и без изрично съдебно, прокурорско или каквото и да друго решение или друг акт на съдебната власт, само в присъствието на определена от самия него тричленна комисия, да възстанови едностранно държането на Секцията, включително като премахва ключалки и други заключващи механизми и НАЕМАТЕЛЯТ няма право да му пречи по какъвто и да е начин да упражни това свое право, нито НАЕМАТЕЛЯТ ще има право да предявява никакви, свързани с това претенции, искове и/или други искания. В този случай тримата служители на НАЕМОДАТЕЛЯ съставят сами Протокола за освобождаване на Секцията, в който се описва състоянието на Секцията, както и вида, броя и състоянието на намереното там имущество на НАЕМАТЕЛЯ; и/или

(iii) да извади намиращите се в Секцията вещи с прикрепен протокол-опис към тях и да ги остави на отговорно пазене за срок от 1 месец за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. След изтичането на този срок НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди или липси на вещи, които са собственост или под контрол на НАЕМАТЕЛЯ, и (iv) да разпореди извършването на необходимите ремонтни работи за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

12. УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

12.1 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да идентифицира пред НАЕМОДАТЕЛЯ самоличността на лицата, на които НАЕМАТЕЛЯТ възнамерява да разреши достъп до Секцията и да им предостави Карта за достъп. За целта НАЕМАТЕЛЯТ попълва, подписва и предава на НАЕМОДАТЕЛЯ формуляр за идентификация по образец.

12.2 НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да идентифицира като Упълномощени лица само физически лица, които са изразили предварително писмено съгласие за събиране, съхраняване и обработката на личните им данни от НАЕМОДАТЕЛЯ. НАЕМАТЕЛЯТ ще обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за всяка вреда, претърпяна от последния в резултат от неизпълнение на това задължение от страна на НАЕМАТЕЛЯ.

12.3 НАЕМАТЕЛЯТ има право да променя списъка на Упълномощени лица, като промените влизат в сила от момента на депозиране на писмено уведомление за целта, направено в работното време на НАЕМОДАТЕЛЯ. 

12.4 НАЕМОДАТЕЛЯТ има право (но не и задължение) да поиска от всяко Упълномощено лице да удостовери самоличността си чрез валидно издаден документ за самоличност преди да разреши достъп до Секцията, както и право (но не и задължение) да откаже достъп до Секцията на всяко лице, което не може да докаже качеството си на Упълномощено лице. Държането на Карта за достъп не е доказателство в този смисъл.

12.5 НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да осигури спазване на Договора от Упълномощените лица, като отговаря неограничено и безусловно при неизпълнение от тяхна страна.

13. НАЕМ

13.1 НАЕМАТЕЛЯТ дължи и плаща на НАЕМОДАТЕЛЯ наем през целия срок на Договора, независимо дали използва или не използва Секцията, както и дали достъпът му до Секцията е ограничен/блокиран по причина, за която отговаря.

13.2 Първоначалният Наем, посочен в раздел „С“ от договора, се определя по ценоразпис на НАЕМОДАТЕЛЯ, валиден към Началната дата. НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото след изтичане на 3 (три) месеца от Началната дата периодично да променя Наема (при промяна в пазарните нива, при промяна в необходимите разходи за администрация или поддръжка на секциите, при инфлация и други подобни). Новият размер на Наема се дължи от началото на месеца, следващ въвеждането на промяната. Уведомление за промяната се прави минимум 30 календарни дни предварително чрез съобщение до електронната поща на НАЕМАТЕЛЯ или чрез съобщение в издадена до НАЕМАТЕЛЯ фактура.

13.3 Наемът се дължи и плаща от НАЕМАТЕЛЯ по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ не по-късно от 10-то число на текущия месец. Препоръчително е посочването на номера на клетката или фактурата в платежното нареждане.

13.4 При сключването на Договора НАЕМАТЕЛЯТ заплаща:

(i) Наема за месеца, в който попада Началната дата (първият месец): ако Началната дата не е първият ден от първия месец, тогава Наемът ще се изчисли пропорционално на действителния брой дни на ползване през месеца (за нуждите на изчислението месецът се приема за 30 дни)

(ii) Наема за месеца, следващ месеца, в който попада Началната дата (когато Договорът е сключен след 15-то число на текущия месец)

13.5 Всички плащания по Договора ще бъдат извършени в български лева. Ако дължимата сума е определена или договорена в друга валута, прилага се обменният курс на Българска народна банка за деня на плащането.

13.6 НАЕМОДАТЕЛЯТ издава фактура за платения Наем в законоустановения срок. Фактурата се получава на рецепция на НАЕМОДАТЕЛЯ в работно време. Неполучаването на фактурата от НАЕМАТЕЛЯ не го освобождава от задължението за плащане на Наема в договорения срок.

13.7 При забава на дължимо плащане по Договора, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% върху неплатената сума за всеки ден на забава и наказателна такса в размер на един месечен наем с ДДС.

13.8 При забава на дължимо плащане или друго неизпълнение на задължения по Договора НАЕМОДАТЕЛЯТ има право незабавно да блокира достъпа на НАЕМАТЕЛЯ до Секцията чрез деактивация на Картите за достъп или като инсталира своя собствена ключалка на Секцията (без да премахва ключалката на НАЕМАТЕЛЯ).

13.9 Достъпът на НАЕМАТЕЛЯ до Секцията се възстановява след плащане на дължимите суми или отстраняване на констатираното неизпълнение.

13.10 Разпоредбите на раздел 14 от настоящите Общи условия се прилагат съответно и при плащане на таксата за ползване на Секцията в извънработно време, таксата за ползване на повече от една Карта за достъп, както и на други месечни такси.

14. ГАРАНЦИОНЕН ДЕПОЗИТ

14.1 За обезпечение изпълнението на задълженията по Договора, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ Гаранционен депозит. НАЕМОДАТЕЛЯТ използва Гаранционния депозит, като удържа от 7 него дължими и неплатени от НАЕМАТЕЛЯ в срок суми по Договора. НАЕМОДАТЕЛЯТ не дължи предварително уведомление при ползване на Гаранционния депозит за тази цел. Страните се съгласяват, че депозитът няма да бъде лихвоносен за НАЕМАТЕЛЯ.

14.2 НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява НАЕМАТЕЛЯ за всяко използване на депозита, като изисква допълването му до уговорения размер. Неплащане на дължимата сума в 7-дневен срок от уведомлението представлява съществено неизпълнение по Договора от страна на НАЕМАТЕЛЯ.

14.3 НАЕМОДАТЕЛЯТ ще върне Гаранционния депозит (неизползваната сума от него) по банкова сметка, посочена от НАЕМАТЕЛЯ, до 14-то число на месеца, следващ месеца на прекратяване на Договора, при условие, че всички финансови отношения между страните са уредени към тази дата.

14.4 Гаранционният депозит е в размер на два месечни наема с ДДС за помещения до 2.5кв.м. и един месечен наем с ДДС за помещения над 2.5кв.м.

15. ЗАМЕНЯНЕ НА СЕКЦИЯТА

15.1 НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да замени Секцията с друга подобна, без да е необходимо съгласие на НАЕМАТЕЛЯ, в някой от следните случаи:

(i) Настъпване или предвиждане на събитие или обстоятелство, което според разумната преценка на НАЕМОДАТЕЛЯ изисква затваряне на Секцията или помещения в Сградата;

(ii) Затваряне на Секцията или помещения в Сградата за ремонт или реконструкция.

15.2 В такива случаи НАЕМАТЕЛЯТ ще съхранява вещите си в друга Секция, за срока, посочен в съответното уведомление на НАЕМОДАТЕЛЯ, като Наема и другите условия по Договора остават непроменени. НАЕМОДАТЕЛЯТ ще предостави на НАЕМАТЕЛЯ подходящото съдействие (безплатно) за преместване на вещите от Секцията до другата секция.

15.3 В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ откаже да премести вещите си в друга Секция, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да свали принудително ключалката и самостоятелно да премести вещите за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, без да носи отговорност за понесени от НАЕМАТЕЛЯ вреди или загуби от тази действия (с изключение на преки и непосредствени вреди, претърпени поради умисъл или груба небрежност от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, негови служители или подизпълнители).

16. ДОСТЪП НА НАЕМОДАТЕЛЯ ДО СЕКЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ДОГОВОРА

16.1 Като общо правило, НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право на достъп до Секцията за срока на Договора. Като изключение НАЕМОДАТЕЛЯТ има право на достъп до Секцията:

(i) в случаите, изрично предвидени в Договора;

(ii) в случаите, предвидени от действащата нормативна уредба на Република България;

(iii)за инспекция на състоянието на Секцията или текущ ремонт/поддръжка след предварително уведомление до НАЕМАТЕЛЯ и в негово присъствие.

17. ПОЛЗВАНЕ НА ТОВАРОПОДЕМНА ТЕХНИКА

17.1 НАЕМОДАТЕЛЯТ ще предостави на НАЕМАТЕЛЯ при поискване количка/мотокар за палетизирани товари, която да бъде използвана от НАЕМАТЕЛЯ в рамките на Сградата при спазване на Правилата за употреба, оповестени от НАЕМОДАТЕЛЯ на мястото за съхранение на количката/мотокара.

17.2 Използването на количката/мотокара за палетизирани товари се извършва от НАЕМАТЕЛЯ или упълномощени от него лица. НАЕМОДАТЕЛЯТ по никакъв начин няма да носи отговорност за увреждане на хора или имущество, причинени при или по повод използването на техниката от страна на НАЕМАТЕЛЯ. НАЕМОДАТЕЛЯТ може да предоставя на НАЕМАТЕЛЯ персонал за обслужване на количката/мотокара за палетизирани товари.

18. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ЗА ВРЕДИ

18.1 НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за всички вреди, понесени от НАЕМОДАТЕЛЯ по причини, за които НАЕМАТЕЛЯТ отговаря. Обезщетението за вреди ще включва (без да се ограничава до): разходи, свързани с почистване и транспортиране на отпадъци; разходи, свързани с освобождаване на Секцията от вещи; разходи за ремонт и отстраняване на вреди върху Секцията и/или Сградата; платени санкции на компетентни власти; обезщетения, платени от НАЕМОДАТЕЛЯ на трети лица; адвокатски хонорари; съдебни и съдебно-изпълнителни разноски; други разходи, произтичащи от действия или бездействия на НАЕМАТЕЛЯ, представляващи неизпълнение по Договора. 

18.2 НАЕМАТЕЛЯТ приема и се съгласява, че НАЕМОДАТЕЛЯТ няма да носи отговорност за вреди или загуби, понесени от НАЕМАТЕЛЯ в резултат от:

(i) действия на друг наемател или трето лице, за действията на което НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря;

(ii) действия или бездействия на НАЕМАТЕЛЯ или на лица, за действията на които той отговаря;

(iii) упражняване права или изпълнение на задължения на НАЕМОДАТЕЛЯ по Договора.

(iv) непреодолима сила (форсмажор);

(v) деяния, наказуеми по НК на Република България (кражба, грабеж, вандализъм и други);

18.3 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да съобщи на НАЕМОДАТЕЛЯ за всякакви вредоносни събития не покъсно от 48 часа от узнаването им. При неизпълнение на задължението за своевременно уведомяване НАЕМОДАТЕЛЯТ се освобождава от отговорност, ако в резултат на неизпълнението е лишен от възможност да предотврати вредите или да ограничи размера им.

18.4 Отговорността на НАЕМОДАТЕЛЯ за вреди по Договора е ограничена до общия размер на получения Наем до момента на увреждането (освен при умисъл или груба небрежност).

19. ПРАВО НА ЗАДЪРЖАНЕ

19.1 Когато НАЕМОДАТЕЛЯТ има изискуемо вземане от НАЕМАТЕЛЯ, произтичащо от Договора, НАЕМОДАТЕЛЯТ има и може да упражни право на задържане върху всички вещи, които се съхраняват в Секцията или са оставени от НАЕМАТЕЛЯ на други места в Сградата, освен ако е недобросъвестен. За целта НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да ограничи/блокира достъпа на НАЕМАТЕЛЯ до Секцията, да отвори Секцията без това да се счита за самоуправство, да състави опис на съдържанието, да предприеме действия по принудително изпълнение или други действия за удовлетворяване на вземането си, допустими от приложимия закон.

20. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

20.1 Договорът за наем се прекратява:

(i) с изтичането на срока му;

(ii) чрез едностранно известие за прекратяване без причина при условията на раздел 5 от Общите условия;

(iii) при неизпълнение по Договора чрез едностранно известие за прекратяване до неизправната страна, което по усмотрение на изправната страна може да бъде с незабавно действие или да предоставя срок за отстраняване на неизпълнението.

21. ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

21.1 Всички уведомления по Договора ще бъдат в писмена форма и ще се считат надлежно приети от всяка от страните при предаването им

(i) по e-mail

(ii) лично срещу подпис

(iii) чрез пощенски оператор с препоръчана поща

(iv) чрез нотариална покана, на адресите посочени в Раздел „А” от Договора.

21.2 В случай на отказ за получаване на уведомление, изпратено до страна по Договора, или невъзможност уведомление да бъде направено поради несъобщена на другата страна промяна в адрес, изпращащата страна се освобождава от задължение за доставяне на уведомлението, ако две нотариални покани или пратки по препоръчана поща, изпратени до последния писмено оповестен адрес на получателя се върнат като недоставени, поради отказ за получаване или липса на такова лице на посочения адрес. В последния случай уведомлението се счита надлежно направено и всички срокове, свързани с него, започват да текат от датата на връщане на съобщението за недоставяне на втората нотариална покана или препоръчано писмо.

22. РАБОТНО ВРЕМЕ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

22.1 НАЕМОДАТЕЛЯТ администрира дейността по Договора само в работното си време чрез служител/и на рецепция в Сградата. Служителите на НАЕМОДАТЕЛЯ единствено в работно време предлагат и приемат извършването на допълнителни услуги, получават и предават искания, известия, уведомления и всякакъв вид кореспонденция, оказват дължимо съдействие на наемателите, както и предприемат други действия, произтичащи от договорните отношения. 

22.2 НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да променя едностранно работното си време, като за целта поставя на видно място подходящо обозначение/съобщение.

23. ЛИЧНИ ДАННИ

23.1 Съгласие: НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява НАЕМОДАТЕЛЯТ да съхранява и обработва личните му данни ("Личните данни") при условията, посочени в настоящия раздел.

23.2 Лични данни: НАЕМОДАТЕЛЯТ ще събира, съхранява и обработва

(i) данните за самоличността на НАЕМАТЕЛЯ, посочени в раздел „А” на Договора (или в Приложение 1), съответно: име, адрес, данни за документ за самоличност (вид, серия и номер, издаващ орган, срок на валидност), ЕГН, електронен адрес, телефон.

23.3 Цел на обработката на лични данни: Личните данни ще бъдат обработвани от НАЕМОДАТЕЛЯ за целите на изпълнението на Договора.

23.4 Ефект от непредоставяне на Лични данни: Предоставянето на Личните данни не е задължително. Независимо от това, отказът на НАЕМАТЕЛЯ да предостави лични данни, Както и да даде съгласие за тяхното съхраняване и обработка, поставя НАЕМОДАТЕЛЯ в невъзможност да сключи и изпълни Договора.

23.5 Разкриване на Лични данни: Личните данни няма да бъдат разкривани пред трети страни без изрично предварително съгласие на НАЕМАТЕЛЯ.

23.6 Видеонаблюдение, записи, копия: НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

(i) да записва телефонни разговори с НАЕМАТЕЛЯ,

(ii) да прави видео/аудио-запис на НАЕМАТЕЛЯ в Сградата,

(iii) да съхранява копие от личната карта на НАЕМАТЕЛЯ, на свидетелството му за правоуправление на МПС и на регистрационните документи на МПС на НАЕМАТЕЛЯ;

(iv) да направи и съхранява видеозапис или копие на регистрационните номера на МПС, използвано от НАЕМАТЕЛЯ за достъп до Секцията;

(v) да съхранява направените аудио- и видеозаписи и да ги използва за нуждите на изпълнението по Договора, в това число и като доказателство при спор между страните.

23.7 Продължителност на обработката: Обработката на лични данни ще започне от Началната дата и ще продължи до датата на прекратяване на Договора и 5 (пет) години след това.

23.8 Права на Наемодателя: НАЕМОДАТЕЛЯТ може да упражни което и да е от следните права:

(I) на достъп до Личните данни;

(II) да поиска подходящо отстраняване, заличаване или актуализиране на Личните данни;

24. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

24.1 Всички спорове между Страните, възникнали при и по повод сключването, изпълнението или прекратяването на договора ще се решават от страните чрез преговори в дух на добра воля и взаимни компромиси. Споровете, които не могат да бъдат решени между страните по пътя на преговорите, ще бъдат отнесени за решаване пред компетентния български съд.

25. ДРУГИ

25.1 Договорът се подчинява на нормите на българското материално и процесуално право, а ако някоя негова разпоредба се отклонява от него, тя автоматически се замества от съответна законова норма.

25.2 Следните Приложения представляват неразделна част от Договора:

(i) Приложение 1 - Идентификационни данни на НАЕМАТЕЛЯ, които включват:

a) ако НАЕМАТЕЛЯТ е физическо лице: копие от личната карта;

b) ако НАЕМАТЕЛЯТ е търговец или лице по ЗЮЛНЦ – копие от удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния регистър;

c) ако НАЕМАТЕЛЯ е самоосигуряващо се лице: копие от решение за вписване в съответния регистър и/или от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;

d) пълномощно, ако НАЕМАТЕЛЯТ се представлява от пълномощник.

(ii) Приложение 2 – Формуляр за едностранно известие за прекратяване.

Kiler.bg зачита Вашето лично пространство. Този сайт използва бисквитки, за да Ви предостави най-приятното сърфиране. Тук може да се запознаете с нашата Политика за поверителност.

Съгласен съм