Политика за възстановяване на суми

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ДЕПОЗИТ

1. ГАРАНЦИОНЕН ДЕПОЗИТ

1.1 За обезпечение изпълнението на задълженията по Договора, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ Гаранционен депозит. НАЕМОДАТЕЛЯТ използва Гаранционния депозит, като удържа от него дължими и неплатени от НАЕМАТЕЛЯ в срок суми по Договора. НАЕМОДАТЕЛЯТ не дължи предварително уведомление при ползване на Гаранционния депозит за тази цел. Страните се съгласяват, че депозитът няма да бъде лихвоносен за НАЕМАТЕЛЯ.

1.2 НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява НАЕМАТЕЛЯ за всяко използване на депозита, като изисква допълването му до уговорения размер. Неплащане на дължимата сума в 7-дневен срок от уведомлението представлява съществено неизпълнение по Договора от страна на НАЕМАТЕЛЯ.

1.3 НАЕМОДАТЕЛЯТ ще върне Гаранционния депозит (неизползваната сума от него) по банкова сметка, посочена от НАЕМАТЕЛЯ, до 14-то число на месеца, следващ месеца на прекратяване на Договора, при условие, че всички финансови отношения между страните са уредени към тази дата.

1.4 В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок до 14-то число на месеца, следващ месеца на прекратяване на Договора, при условие, че всички финансови отношения между страните са уредени към тази дата.

Kiler.bg зачита Вашето лично пространство. Този сайт използва бисквитки, за да Ви предостави най-приятното сърфиране. Тук може да се запознаете с нашата Политика за поверителност.

Съгласен съм